โครงการท่าเทียบเรือ ค.ส.ล. ความยาว 76 เมตร ในเขตที่ดินกรรมสิทธิ์

โครงการท่าเทียบเรือ ค.ส.ล. ความยาว 76 เมตร ในเขตที่ดินกรรมสิทธิ์

บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น  จำกัด

ที่ตั้ง ตำบล บางหัวเสือ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

เริ่มก่อสร้าง : มกราคม  2564

ระยะเวลาก่อสร้าง : 180 วัน 

ขนาดโครงการ :  960  ตร.ม.