โครงการเขื่อนป้องกันน้ำเซาะในเขตที่ดินกรรมสิทธิ์

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะในเขตที่ดินกรรมสิทธิ์

ที่ตั้ง ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอ บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา

เริ่มก่อสร้าง :  พฤศจิกายน  2564

ระยะเวลาก่อสร้าง :  120  วัน

ขนาดโครงการ :   190 เมตร